Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek


Aankondiging Studiedag Diagnostiek van Autisme in Perspectief

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw nodigt u uit voor haar studiedag: ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’. Deze studiedag wordt georganiseerd ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen ASS minder- en meerderjarigen, die oorspronkelijk in 2011 uitgegeven werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zal een algemene voorstelling geven van de herwerkte protocollen. Daarnaast zullen vijf prominente sprekers vanuit hun expertise verschillende thema’s die aan bod komen in de protocollen belichten. 

Voor meer informatie klik hier.


Oproep tot deelname aan een grootschalig onderzoek naar de visie op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen

 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil aan de hand van een vragenlijstonderzoek de visie van diagnostici en diagnostici in opleiding op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen in kaart brengen. Daarnaast wil het centrum ook nagaan wat de noden van het werkveld zijn om kwaliteitsvolle diagnostiek te realiseren. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere als input dienen om kwaliteitsondersteunende trajecten uit te tekenen die inzetten op vorming en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen. Daarnaast zal het centrum zich engageren om de gerapporteerde knelpunten en noden vanuit de praktijk bespreekbaar te maken op beleidsmatig niveau. Om dit te kunnen realiseren hebben we ook jouw mening nodig.

Wil je meewerken aan een doorgedreven kwaliteitsverbetering van diagnostiek in Vlaanderen, dan nodigen we je graag uit tot deelname aan het onderzoek. De vragenlijst kan je hier tot en met 31 augustus 2018 invullen.


        Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek      in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.

 

Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis en voorwaarde om op maatschappelijk vlak kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen en realiseren voor personen met een vraag naar hulp of ondersteuning.

Eerdere doorlichtingen vanuit onder meer het Vlaams Forum voor Diagnostiek in de Psychologische en Pedagogische Begeleiding en Hulpverlening (VFD), in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen, wezen op ruimte voor verbetering met betrekking tot de beschikbaarheid en implementatie van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen.

Gezien het maatschappelijke belang wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek fungeren als een ondersteunend onderzoeks- en expertisecentrum dat proactief inzet op de wetenschappelijk onderbouwde ontwikkeling, de kwalitatieve verbetering en correcte implementatie van diagnostische instrumenten, protocollen en methoden in de diagnostische praktijkvoering in Vlaanderen.

Het centrum richtte zich in eerste instantie op de verbetering van de kwaliteit van diagnostiek binnen de Integrale Jeugdhulp. Sinds september 2017 werd de focus verruimd met relevante opdrachten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

 Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.