onderzoek en advies      diagnostische protocollen      stuurgroepen

 

Diagnostische protocollen zijn een soort van draaiboeken die een hulpverlener kunnen helpen om op een wetenschappelijk onderbouwde manier een diagnostisch traject met een cliënt te doorlopen. In 2011 gaf het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een reeks Classificerende Diagnostische Protocollen (CDP) uit bedoeld als handvatten voor de praktijk om te komen tot een gestandaardiseerd en kwaliteitsvol diagnosticeren van een stoornis. Ze bevatten richtlijnen waarin de meest recente wetenschappelijke informatie aangaande een bepaalde stoornis is verwerkt. Een aantal van deze protocollen zijn aan vernieuwing toe in het kader van nieuwe wetenschappelijke inzichten en veranderingen in de sector. Een expertengroep van academici en clinici met kennis in de betreffende stoornis staat telkens in voor de actualisering van een protocol.  Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek neemt hierbij de coördinatie op zich.

 

Lopende projecten


Classificerend Diagnostisch Protocol autismespectrumstoornis (ASS) kinderen en jongeren

Sinds eind 2016 wordt ingezet op de actualisering van het CDP ASS kinderen en jongeren. Binnen het protocol zal er een aanpassing gebeuren van de diagnostische criteria van ASS op basis van de nieuwe DSM-5 richtlijnen. Hierbij worden twee probleemdomeinen onderscheiden, namelijk problemen in sociale communicatie en sociale interactie in combinatie met beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Het protocol zal handvatten voor handelingsgerichte diagnostiek aanreiken, in lijn met de aanbevelingen van de Taskforce Autisme. Verder zullen er instrumenten, methodieken en aandachtspunten aanbevolen worden. Het CDP ASS kinderen en jongeren zal in 2018 gefinaliseerd worden.

Classificerend Diagnostisch Protocol autismespectrumstoornis (ASS) volwassenen

Om een maximale afstemming met het CDP ASS kinderen en jongeren te kunnen garanderen, zal pas met de herwerking van het CDP ASS volwassenen gestart worden nadat het protocol voor minderjarigen gefinaliseerd is. De actualisering van het protocol wordt voorzien in 2018.

Gefinaliseerde projecten


Classificerend Diagnostisch Protocol verstandelijke beperking

In 2015 werd gestart met de actualisering van het CDP verstandelijke beperking. Dit protocol werd ondertussen gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende betrokken instanties. Binnen het protocol worden de twee kerndomeinen van verstandelijke beperking beschreven, namelijk het intellectuele functioneren en het adaptief gedrag. Naast een theoretische achtergrond worden in het protocol tal van instrumenten, methodieken en aandachtspunten aangereikt om op een kwaliteitsvolle manier het functioneren van een persoon binnen deze twee domeinen te analyseren. Het volledige protocol kan u hier vinden.