CONGRES - De grootste gemene deler(s) in Psychodiagnostiek: een transdiagnostisch perspectief (31 mei 2018)

Het Postgraduaat Psychodiagnostiek biedt al 15 jaar gespecialiseerde vorming aan over psychodiagnostiek in de diverse psychologische werkvelden. Een mijlpaal om te vieren… met een feestelijk congres. Tijdens dit congres focussen we op de factoren die verschillende psychologische stoornissen gemeenschappelijk hebben, de zogenaamde transdiagnostische factoren. Deze kunnen verwijzen naar o.a. gelijke gedragingen bij verschillende stoornissen, gelijke copingstrategieën maar ook naar dezelfde effecten van behandeling.

Zeven verschillende praktijkgerichte workshops die vertrekken vanuit een transdiagnostisch perspectief worden aangeboden:

Workshop 1
Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten
Brenda Volkaerts & Marie-Lotte Van Beveren

Workshop 2
Executieve functies als transdiagnostische factor in de Neuropsychologische praktijk
Noortje Hermans & Wouter Lambrechts

Workshop 3
Diagnostiek van veerkracht bij volwassenen
Michael Portzky

Workshop 4
Transdiagnostische psychopathologie-factoren vanuit persoonlijkheidsmodellen
dr. Tim Bastiaens

Workshop 5
De kracht van slaap
dr. Annelore Roose

Workshop 6
Geheugen als cognitieve spelverdeler
dr. Marlies Tierens & Katrijn Van Parijs

Workshop 7
Diagnostiek van veerkracht bij kinderen
Michael Portzky


Datum: do. 31 mei 2018 (09u00 - ca. 17u00)
Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Info & inschrijving: via deze link - online inschrijven mogelijk tot 24 mei 2018.
Kostprijs:

·         voor 1 mei: 100 Euro

·         tussen 1 mei en 24 mei: 120 Euro

·         aan de balie: 150 Euro

Contactpersoon:
Dr. Ivo Bernaerts, ivo.bernaerts@thomasmore.be   
Sofie Rysheuvels, sofie.rysheuvels@thomasmore.be

Stand van zaken normeringsonderzoek WISC-V-NL

Naar aanleiding van diverse vragen die het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw mocht ontvangen over de WISC-V-NL geven wij graag via deze nieuwsbrief een stand van zaken over de ontwikkeling van dit instrument. Tot op heden kunnen wij nog geen advies formuleren over de kwaliteit van de WISC-V-NL en het gebruik ervan in Vlaanderen.
 
Wat?
De WISC-V-NL is de Nederlandstalige bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 5th Edition. Het instrument beoogt aan de hand van 14 subtests de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Het doel van de revisie van de WISC-III-NL was het aansluiten bij nieuwe theoretische inzichten op het gebied van intelligentie, het up-to-date brengen van de normen en het toevoegen van nieuwe subtests en nieuwe indexscores. Ook zijn wijzigingen aangebracht aan de afname- en scoringsprocedures om deze gebruiksvriendelijker en consistenter te maken. De grootste verandering is misschien wel het schrappen van het Verbale (V) IQ en Performale (P) IQ. De oude V-P gedachte is dan ook verlaten. De WISC-V-NL berekent het Totaal IQ en vier factorscores, namelijk Verbaal Begrip, Perceptuele Redeneerfactor, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Hierbij wordt de nadruk niet meer zozeer gelegd op het IQ-getal als maat voor intelligentie, maar ligt de focus eerder op een cognitief vaardigheidsprofiel waarbij de sterktes en zwaktes van het kind of de jongere aan bod komen. Dit biedt dan ook meer handvaten om handelingsgerichte adviezen uit te werken.
 
Het instrument zal uitgegeven worden door Pearson B.V.
 
Onderzoek
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is in september 2016 het normeringsonderzoek van start gegaan. In Vlaanderen was het Vlaams Forum voor Diagnostiek de instantie die in opdracht van Pearson B.V. data verzamelde, met onderzoeken lopend in dat verband aan Howest, Thomas More, KU Leuven, UGent, VIVES en VUB. De steekproeftrekking hield rekening met acht variabelen (leeftijd, geslacht, regio, schoolniveau, schoolnet, socio-economische status, etniciteit en urbanisatie). De stratificatiecriteria en bijhorende streeftabellen werden uitgewerkt door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw. In juli 2017 werd de dataverzameling in Vlaanderen afgerond. In totaal zijn er ruim 400 afnames gebeurd bij normaal ontwikkelende Vlaamse kinderen tussen 6 en 16 jaar oud. Daarnaast zijn er in het kader van validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek nog extra afnames gedaan bij specifieke doelgroepen (o.a. laag- en hoogbegaafde kinderen) enerzijds en met meerdere beoordelaars of aanvullende testen anderzijds.
 
Momenteel is het aan de testontwikkelaar (Pearson B.V.) om de data uit Vlaanderen en Nederland te analyseren.
 
Beoordeling
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft momenteel geen inzage in de Vlaamse normeringsdata. Pas na vrijgave van de resultaten door Pearson B.V. kunnen wij overgaan tot een beoordeling van het instrument en de Vlaamse normeringsdata in het bijzonder. Hierbij willen we erop wijzen dat onze beoordeling enkel gericht zal zijn op de Vlaamse data. Daarnaast zal ook de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) de Nederlandse data beoordelen. Daar het een Nederlands-Vlaams instrument betreft, zijn beide beoordelingen cruciaal om een algemeen advies te vormen over de kwaliteit van de WISC-V-NL. Het is dan ook wachten op enerzijds de bekendmaking van de Vlaamse resultaten door Pearson B.V., maar anderzijds ook op de beoordeling van de Nederlandse data door de COTAN. De Vlaamse projectleider van de WISC-V-NL verwacht deze resultaten en een afgewerkte beoordeling door de COTAN ten vroegste in de periode februari – april 2018. Wij zullen alles in het werk stellen het advies van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek hierna zo spoedig mogelijk te publiceren. Wij zijn op de hoogte van de verschillende groepsaankopen die lopen, maar kunnen niet eerder dan binnen eerder aangegeven timing een advies formuleren over de kwaliteit van de WISC-V-NL en het gebruik ervan in Vlaanderen.

Postgraduaat Psychodiagnostiek - Thomas More

Het postgraduaat Psychodiagnostiek (Thomas More Antwerpen ) wil gericht  inspelen op de actualisatie en specialisatie van psychologisch geschoolden in hun psychodiagnostisch denken en handelen. Het curriculum bestaat uit praktijkgerichte keuzemodules. Elke module kadert de recente tendensen, visies en benaderingen in verband met psychologisch onderzoek. Bestaande en nieuwe psychodiagnostische instrumenten worden toegelicht, beoordeeld en aan de praktijk getoetst.

Voor het postgraduaat kies je minstens vier modules (zie curriculum) die je over 1 of 2 academiejaren kan spreiden. Als je voor alle moduleopdrachten slaagt, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

Het postgraduaat (20 studiepunten) omvat 84 contacturen: 28 contactbeurten van drie uur.

Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van drie uur, plus praktijkopdrachten.

Academiejaar 2017 - 2018

·         Intelligentieonderzoek bij kinderen (details)

·         Diagnostiek van opvoeding en gezin (details)

·         Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij kinderen (details)

·         Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen en ouderen (details)

·         Persoonlijkheidsdiagnostiek bij kinderen, adolescenten en volwassenen (details)

·         Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (details)

Academiejaar 2018 - 2019 (onder voorbehoud)

·         Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen (details)

·         Diagnostiek van leerstoornissen (details)

·         Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen (details)  

·         Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (details

·         Forensische diagnostiek (details)  

·         Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij volwassenen (details)  

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek

De tiende PEV Klinische Psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2017-2018 aan de Universiteit Gent. Gelijktijdig start aan de Vrije Universiteit Brussel de eerste vernieuwde editie van de PEV Klinische Psychodiagnostiek voor volwassenen. De inhoud van de opleidingen wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, met name:

 • de faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van:
  • Universiteit Gent
  • KU Leuven
  • Vrije Universiteit Brussel
 • de beroepsverenigingen:
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)


Voor meer informatie:

Klinische Psychodiagnostiek bij kinderen 2017-2019
Klinische Psychodiagnostiek voor volwassenen 2017-2019

DIALAND: diagnostisch aanbod bij jongeren en (jong)volwassenen

In het kader van de overeenkomst Universiteit Antwerpen - Gouverneur Kinsbergencentrum wordt een onderzoek gevoerd naar het diagnostisch aanbod bij jongeren en (jong)volwassenen (16+) met een functioneringsprobleem t.g.v. een ontwikkelingsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (N.A.H.).

In het kader van dit onderzoek willen we u vragen een online enquête in te vullen rond de psychodiagnostiek in uw dienst. We vragen u deze enquête in te vullen vóór 30 september 2016 indien deze nog niet werd ingevuld door u of een collega in uw dienst.

U vindt de enquête via deze link: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6s6BmYraQbM6gfj

We vragen met aandrang dat zo veel mogelijk diensten die te maken hebben met diagnostiek bij (jong)volwassenen deze enquête invullen om de resultaten van dit onderzoek te optimaliseren en zo de impact van de mogelijke adviezen, gericht op het beleid rond diagnostiek in Vlaanderen, te verhogen.

Aangezien er concrete vragen worden gesteld over o.a. de doelgroep, cliëntenaantallen en wachtlijst, raden we aan om de enquête te laten invullen door of samen met de leidinggevende, inhoudelijk verantwoordelijke, of een ander persoon die goed op de hoogte is van de werking van uw dienst.  Het invullen neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Het volledige onderzoeksprotocol is te vinden op: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/handicapstudies/onderzoek/nationaal-en-interna/dialand/

Vragen en bemerkingen kan u steeds richten aan Caroline Bolckmans via Caroline.Bolckmans@provincieantwerpen.beof aan prof. dr. Jo Lebeer via jo.lebeer@uantwerpen.be of op het telefoonnummer van het Oriëntatiecentrum 03 821 03 00.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

EAPA-Autumn school on “Assessment of cognitive functioning and intelligence: New developments, modelling, and constructing web-based instruments”

Dear colleagues,

With pleasure we inform you about an Autumn School on “Assessment of cognitive functioning and intelligence: New developments, modelling, and constructing web-based instruments” from the 28th of November till the 3rd of December 2016 at Ghent University (supported by the Testpracticum), Belgium, and organized under the auspices of the European Association of Psychological Assessment (EAPA, see http://www.eapa-homepage.org/).

This is a second and final call (we aim at maximally 20 international PhD students and postdocs). Organizers: Prof. Dr. Johnny Fontaine & Dr. Mark Schittekatte.


Participants should preferably do research on construction and/or adaptation of psychological assessment instruments in the domain of cognitive functioning and intelligence. In case the interest would exceed the maximum number of attendees, priority will be given to those having already collected data from their own research.

During the Autumn School recent scientific developments in the assessment of cognitive functioning and intelligence will be presented. Furthermore, CONCERTO, an open-source web-based environment to construct psychological tests on the basis of IRT models developed by the Psychometric Lab of Cambridge University will be presented. The autumn school consists of three parts:

 • Part 1 (2 days): The assessment of cognitive functioning and intelligence: New theoretical developments and web-based application (a.o. F. Van de Vijver, D. Bartram).
   
 • Part 2 (3 days): "Concerto, Item Response Theory and Computer Adaptive Testing"

  The workshop will cover, in a nutshell,  the following:
  • Theoretical introduction to item response theory and computer adaptive testing
  • Data analysis and manipulation in R
  • Practical use of IRT and CAT in R
  • Creating an online adaptive test in Concerto (we have worked with different tests based on the instructors’ preference, but examples include ability tests and depression scales)

See for more information http://www.psychometrics.cam.ac.uk/training/concertocourses.

 • Part 3 (1/2 day): A presentation of own work. Will focus on application of the models to own data and possible future research.


Location: an old abbey close to the city of Ghent, see http://www.oudeabdij.be/geschiedenis.html

Price: 850 € per person, this fee includes registration, lodging and full board for 6 days during the Autumn School (preferable arrival on Sunday 27th of November), but transportation to the venue is not included.

Apply before September 1th of 2016, by sending your CV, a motivation & a description of your research, to Dr. Mark Schittekatte (mark.schittekatte@ugent.be).

Please do feel free to circulate this flyer among your staff/colleagues, other members of your organization or other parties interested in this topic of testing. We apologize for possible cross-posting.

Kind regards,

Johnny Fontaine (EAPA president, Ghent University, Belgium) & Mark Schittekatte (EAPA EC member, Ghent University, Belgium)

 

Studiedag over de kwaliteit van A-documenten

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft het onderzoek naar de kwaliteit van A-documenten afgerond. Het rapport zal op 15 juni 2016 worden voorgesteld op een studievoormiddag in Brussel die georganiseerd wordt door Jongerenwelzijn en het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Enkele geprivilegieerde contactpersoon-aanmelders bij de intersectorale toegangspoort krijgen daarbij de kans om te reageren op de onderzoeksresultaten.

Datum: 15 juni 2016, 09:00-12:30

Locatie: Auditorium, Hendrik Conscience gebouw, Koning Albert II-Laan 15, Brussel

Programma:

09u-09u30  - Onthaal

09u30 -09u40 - Verwelkoming - Jean-Pierre Vanhee, Algemeen directeur Intersectorale toegangspoort

09u40-10u30 - Presentatie resultaten onderzoek naar de kwaliteit van A-documenten - Julie De Ganck, Coördinerend adviseur Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw

10u30-10u55 - Reactie op het onderzoeksrapport vanuit de Brede instap

10u55-11u10 - Reactie op het onderzoeksrapport vanuit het Verwijzersplatform

11u10-11u30 - Koffiepauze

11u30-11u45 - Reactie op het onderzoeksrapport vanuit Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

11u45-12u15 - Wetenschappelijke bijdrage door Prof. dr. Jo Lebeer : Lezing over het belang van een holistische aanpak binnen diagnostiek/indicatiestelling

12u15-12u30 - Reactie op het onderzoeksrapport vanuit het Kabinet

Inschrijven kan door hier te klikken of door deze link te kopiëren in uw browser: 
http://www.surveygizmo.com/s3/2776143/Inschrijving-studiedag-Kwaliteitscentrum-voor-diagnostiek

Aankondiging VVSP studiedag: "Neuropsychologie in schoolcontext"

VVSP (Vlaamse vereniging voor Schoolpsychologie) laat weten dat u zich vanaf heden kan inschrijven voor de VVSP studiedag:

"Neuropsychologie in schoolcontext"

die doorgaat op vrijdag 18 maart in het Vormingsinstituut Guislain, Gent.

Sprekers zijn:

* Prof. E. Thiery;
* Prof. D. Baeyens;
* Prof. C. Lafosse;
* Mevr. M. Craeynest;
* K. Omey

Meer informatie en inschrijven kan via:  http://schoolpsychologie-vvsp.be/vvsp/

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek gaat van start

Na een selectieprocedure en de aanstelling van drie medewerkers is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek op 1 november 2014 van start gegaan. Deze nieuwe vzw wil op basis van degelijk wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen verbeteren.

Een belangrijke taak van het Kwaliteitscentrum is het informeren en adviseren van verschillende instanties en sectoren waaronder de Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn en testuitgevers. Daarnaast is het centrum betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van diagnostische protocollen en instrumenten. Ook staat het mee in voor de vorming en attestering van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein.