onderzoek en advies      diagnostische protocollen      stuurgroepen

 

Lopende projecten


Focusgroeponderzoek bij indicatiestellingsteams

Sinds 1 januari 2016 voert het team indicatiestelling van de afdeling Continuïteit en Toegang inhoudelijke ex-post controles uit op de kwaliteit van aanvraagdocumenten niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In het kader van de ontwikkeling van een geijkte en efficiënte aanpak van de inhoudelijke ex-post controles op ingeleverde A-documenten, voert het Kwaliteitscentrum in 2018 een focusgroeponderzoek uit bij de verschillende leden van de indicatiestellingsteams. Hierbij wordt onder meer stilgestaan bij de concrete invulling van de door het Agentschap Jongerenwelzijn geformuleerde kwaliteitscriteria. De resultaten van dit onderzoek zullen als input gebruikt worden bij de implementatie van het vernieuwd A-document.

Belevingsonderzoek bij jongeren omtrent het diagnostisch proces

Audit Vlaanderen formuleerde de aanbeveling voor het Agentschap Jongerenwelzijn om de ervaringen en verwachtingen van jongeren ten aanzien van het indicatiestellingsproces te capteren en de klantgerichtheid van het proces te vergroten. In het kader van deze aanbeveling start het Kwaliteitscentrum in 2018 met de afname van diepte-interviews en de opname van een documentaire binnen het kwalitatief belevingsonderzoek dat de ervaringen van jongeren met het diagnostisch proces en diagnostische verslaggeving in kaart brengt.

Procedure voor testbeoordeling

De beschikbaarheid van valide en betrouwbare diagnostische instrumenten waarvoor Vlaamse normen voorhanden zijn, is één van de voorwaarden om kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen te kunnen realiseren. In 2018 start het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek met de ontwikkeling van een Vlaamse en digitale toepassing van het Test Review Model van de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Kwaliteitsbeoordeling WISC-V-NL

De WISC-V-NL is de Nederlandstalige bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 5th Edition. De herziening gebeurde door Pearson Assessment and Information B.V.. Het instrument beoogt aan de hand van 14 subtests de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. In 2018 start het centrum een kwalitatieve beoordeling van het instrument en de Vlaamse normeringsdata in het bijzonder.

Gefinaliseerde projecten


Onderzoek naar de kwaliteit van A-documenten

Het nieuwe, hertekende jeugdhulpverleningslandschap is sinds maart 2014 in Vlaanderen in werking getreden. Eén van de wijzigingen is een vernieuwde procedure voor het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bij de Intersectorale Toegangspoort. Dit onderzoek had als doel de kwaliteit van de A-documenten en de hierin aangeleverde diagnostische informatie te onderzoeken. Een representatieve steekproef van A-documenten werd hierbij onderworpen aan een wetenschappelijke kwaliteitsanalyse om aanbevelingen te formuleren naar het beleid, de Intersectorale Toegangspoort en de diagnostische praktijk. Dit resulteerde in een onderzoeksrapport dat u hier kan lezen.

Onderzoek naar de bruikbaarheid van de Bayley-III-NL in Vlaanderen

De Bayley-III-NL is een instrument dat de vroegkinderlijke ontwikkeling van kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen in kaart brengt aan de hand van 5 schalen: Cognitie, Taal, Motoriek, Sociaalemotionele ontwikkeling en Adaptief gedrag. De Bayley-III-NL is de opvolger van de BSID-II-NL en is in Amerika verschenen in 2006. In 2009 is er gestart met de Nederlandse vertaling en bewerking van het instrument en de inzameling van Nederlandse en Vlaamse normen. De aangepaste Nederlandse handleiding met Nederlandse en Vlaamse normen werd in juni 2015 gepubliceerd door Pearson Assessment and Information B.V.. Het Kwaliteitscentrum voerde een kwalitatieve beoordeling uit van het normeringsonderzoek in Vlaanderen. Dit resulteerde in een onderzoeksrapport, dat u hier kan lezen, waarbij de verschilpunten met het Nederlands normeringsonderzoek worden belicht. Verder worden tevens aandachtspunten geformuleerd voor een verantwoorde interpretatie van de resultaten van de Bayley-III-NL op basis van de Vlaamse normen.

Extern advies omtrent de implementatie van IZIKA/IZIIK in Vlaanderen

De zorgzwaarte-instrumenten IZIIK en IZIKA beogen bij respectievelijk infants en  kleuters tot en met 5 jaar, en kinderen en jongeren vanaf 6 jaar de zorgnood en -intensiteit te bepalen en te kwantificeren voor het kind en zijn leefomgeving. Het Kwaliteitscentrum formuleerde aanbevelingen betreffende de betrouwbaarheid, validiteit en inzetbaarheid van de IZIIK en IZIKA in Vlaanderen.  Het volledige adviesrapport kan u hier nalezen.