implementatie      opleiding    stuurgroepen    pilootprojecten 

 

Het Kwaliteitscentrum tekent, in nauw overleg met de Vlaamse Overheid, LUCAS (KU Leuven) en de FOD Volksgezondheid, een opleidings- en attesteringstraject BelRAI (Screener) uit. In een eerste fase wordt hierbij gefocust op het uitwerken van een trainingsmodel voor personen die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein en de ontwikkeling van vormingspakketten BelRAI (Screener) voor de doelgroepen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg en de Diensten Maatschappelijk Werk; BelRAI Home Care voor de doelgroep diensten Gezinszorg; en BelRAI Long Term Care Facility voor de doelgroep Woonzorgcentra. Het Kwaliteitscentrum beoogt hierbij een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde en uniforme aanpak van zorgzwaartemeting over de organisaties en sectoren te installeren.

Binnen het pilootproject BelRAI Screener regio Dendermonde en Waasland, werkte het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek mee aan de herwerking van de opleiding train de trainer. Om het opleidingsmateriaal te raadplegen: klik hier en vul het verkregen wachtwoord in.