implementatie      opleiding    stuurgroepen    pilootprojecten 

 

Het Kwaliteitscentrum tekent, in nauw overleg met de Vlaamse Overheid, LUCAS (KU Leuven) en de FOD Volksgezondheid, een opleidings- en attesteringstraject BelRAI(-screener) uit. In een eerste fase wordt hierbij gefocust op het uitwerken van een trainingsmodel voor personen die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein en de ontwikkeling van vormingspakketten BelRAI(-screener) voor de doelgroepen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg en de Diensten Maatschappelijk Werk; BelRAI Home Care voor de doelgroep diensten Gezinszorg; en BelRAI Long Term Care Facility voor de doelgroep Woonzorgcentra. Het Kwaliteitscentrum beoogt hierbij een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde en uniforme aanpak van zorgzwaartemeting over de organisaties en sectoren te installeren.